• Giới thiệu
Ngoại tệ
Loại Tỷ giá
VNĐ
VNĐ
VNĐ
Nguồn : Sacombank
Chứng khoán
UpCom HoSTC HaSTC
Mã CK Mở cửa Đóng cửa Khớp lệnh +/-
Giá KL
Người truy cập
0230276
Loading...
Sơ đồ tổ chức

 

Sơ đồ tổ chức công ty Cổ phần Da Tây Đô

Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

 • Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra là cơ quan quản trị cao nhất Công ty giữa hai kỳ đại hội, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển Công ty, xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý Công ty, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị đương nhiệm của công ty có 05 người.
 • Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra là cơ quan có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong điều hành hoạt động của Công ty, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
 • Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty, quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT về phương án kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty, kiến nghị cách bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc quyền quyết định của HĐQT, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ trên.

 

Khối văn phòng: bao gồm 05 phòng chức năng  (theo sơ đồ tổ chức)

Phòng Kinh doanh-Kho

 • Chịu trách nhiệm mua, bán, bảo quản hàng hóa.
 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty hằng năm, báo cáo việc thực hiện, đánh giá các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh từng kỳ, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho  Giám Đốc.
 • Phối hợp lập kế hoạch sản xuất cho công ty.
 • Phối hợp triển khai, thực hiện, giám sát đánh giá hoạt động sản xuất, đưa ra các biện pháp khắc phục để nâng cao hoạt động, sản lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ…
 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát, đo lường, cải tiến, việc mua hàng và bán hàng nhằm nâng cao hoạt động cung ứng dịch vụ và sản xuất sản phẩm.
 • Đảm bảo việc tiếp nhận đầy đủ các ý kiến khiếu nại, phân loại, chuyển thông tin đến các bộ phận có chức năng thực hiện, theo dõi, ghi chép hồ sơ các khiếu nại của khách hàng.
 • Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện, kiểm soát, đánh giá, cải tiến các hoạt động  nhằm  tăng doanh thu, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,  không ngừng quảng bá thương hiệu.
 • Tìm kiếm cơ hội phát triển, thị trường mới, khách hàng mới. Duy trì hồ sơ, có đánh giá, các biện pháp để giử và tăng thị phần Công ty.
 • Phối hợp với phòng Quản lý sản xuất thiết kế các sản phẩm mới phù hợp, kiểm soát mọi sự thay đổi và cải tiến mẫu sản phẩm cũ cho phù hợp với nhu cầu khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
 • Nhập hàng theo phiếu nhập kho (kèm hóa đơn GTGT), Phiếu điều chuyển hàng.
 • Bảo quản hàng hóa theo tính chất riêng, theo yêu cầu của nhà sản xuất.
 • Cấp phát hàng: theo hóa đơn xuất, theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phải có ký duyệt của Giám đốc hoặc người được ủy quyền.

Phòng Tổ chức

 • Tham mưu giúp Ban Giám đốc trong các công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đào tạo, thôi việc người lao động.
 • Giải quyết các chế độ, quyền lợi, chính sách cho người lao động theo qui định hiện hành của nhà nước.
 • Triển khai và giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật hiện hành, nội qui cơ quan. Bên cạnh đó, Phòng còn có nhiệm vụ tư vấn về pháp luật,  xây dựng và kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội qui, qui định Công ty.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra các hoạt động phong trào.
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ, con dấu, phục vụ công tác hành chánh; quản lý, điều động xe con đưa rước cán bộ đi công tác; xe tải phục vụ sản xuất; đề xuất việc trang bị thiết bị văn phòng.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; theo dõi việc trang cấp, quản lý tài sản; bảo vệ và giữ gìn mỹ quan cơ quan.
 • Trưởng phòng tổ chức hành chính chịu trách nhiện cá nhân trước Giám đốc Công ty về việc quản lý con dấu của Công ty.
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp.
 •  Xây dựng và tổng hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty.
 • Báo cáo và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các bộ phận trong công ty.
 • Tham khảo ý kiến của các phòng có liên quan để phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dự trữ, kế hoạch nhập, xuất và các kế hoạch khác của công ty.
 • Dự báo thường xuyên về cung cầu, giá cả hàng hoá thị trường trong phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Cân đối lực lượng hàng hoá và có kế hoạch điều hoà hợp lý trong sản xuất lưu thông góp phần bình ổn thị trường đạt hiệu quả kinh doanh.
 •  Bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế đối với những người không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 •  Cung cấp các thông tin tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty cho Giám đốc và Hội đồng quản trị theo quy định.
 •  Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phòng Quản lý sản xuất

 • Lập, thực hiện và chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất của công ty.
 • Kết hợp với các bộ phận khác để quản lý toàn bộ con người, máy móc, nguyên vật liệu và chất lượng sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban lãnh đạo công ty.
 • Dự báo và lập kế hoạch sản xuất.
 • Lập kế hoạch nhu cầu vật tư và các yêu cầu mua vật tư.
 • Quản lý xuyên suốt tất cả công đoạn trong quy trình sản xuất.
 • Quản lý định mức sản xuất.
 • Tính và phân tích giá thành cho từng loại sản phẩm.
 • Quản lý tình hình xuất, nhập, tồn vật tư tại các kho ở từng bộ phận sản xuất.
 • Lập các báo cáo quản lý sản xuất.

Phòng kế toán

 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, điều hành các hoạt động chung của bộ máy Công ty.
 • Tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các phòng, ban, đơn vị trong Công ty để thực hiện công việc tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ của Công ty.
 • Tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành công việc thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán - kiểm soát nội bộ, thu hồi công nợ, thống kê và thông tin kinh tế; Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong Công ty.
 • Giám đốc Công ty quản lý tập trung toàn bộ mọi hoạt động có liên quan theo đúng quy định chi tiết tại chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ.
 • Giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 •  Nghiên cứu các quy định, chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán của nhà nước và tổ chức triển khai theo dõi thực hiện.
 • Tham gia xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư dài hạn của công ty, tổ chức theo dõi, giám sát và báo cáo tình hình biến động và kết quả của các khoản đầu tư.
 • Đề xuất các biện pháp bảo toàn và phát triển vốn.
 • Nghiên cứu đề xuất thực hiện Công tác đầu tư tài chính cho các dự án, chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài Công ty cũng như các đối tác nước ngoài.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ về tài chính kế toán trong toàn công ty.
 • Kiểm tra và giám sát các hoạt động liên quan đến thu, chi phát sinh trong toàn công ty.
 • Tham gia quản lý, giám sát việc sử dụng vốn góp của cổ đông (đặc biệt cổ đông lớn); giám sát nội bộ và đánh giá hiệu quả SXKD; giám sát chấp hành mọi quy định về quản lý tài chính trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 • Quản lý đề xuất các biện pháp nhằm phát huy sử dụng vốn, tài sản, và các nguồn lực khác để đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh.
 • Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ, chính sách về quản lý tài chính tuân thủ chính xác, trung thực trong việc lập báo cáo tài chính.
 • Quản lý hóa đơn, các biểu mẫu chứng từ kế toán của Công ty. Tổ chức lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán, số sách và báo cáo kế toán, các tài liệu có liên quan đến tài chính kế toán của Công ty theo quy định của nhà nước và của Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.