• Giới thiệu
Ngoại tệ
Loại Tỷ giá
VNĐ
VNĐ
VNĐ
Nguồn : Sacombank
Chứng khoán
UpCom HoSTC HaSTC
Mã CK Mở cửa Đóng cửa Khớp lệnh +/-
Giá KL
Người truy cập
0230340
Loading...
TDL- Chấm dứt tư cách công ty đại chúng

 THÔNG BÁO

(Về việc chấm dứt tư cách Công ty đại chúng)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Da Tây Đô

-Căn cứ Điều 25 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Công ty đại chúng.

Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ngày 04/09/2012, tổng số cổ đông của Công ty Cổ Phần Da Tây Đô giảm xuống dưới 100 cổ đông, không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán quy định.

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 7b của Nghị định 84/2010/NĐ-CP, Công ty đã có công văn số 042/2012.CV-TDL ngày 06/09/2012, gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo Công ty không đủ điều kiện là Công ty đại chúng và đề nghị rút tên Công ty khỏi danh sách Công ty đại chúng.

Ngày 24/09/2012, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có công văn số 3542/UBCK-QLPH về việc chấm dứt tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Da Tây Đô kể từ ngày 24/09/2012.

Công ty cổ phần Da Tây Đô thông báo đến Quý Cổ đông về việc chấm dứt tư cách Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Quý cổ đông có thể tra cứu thông tin trên website: www.taydotannery.com

Trân trọng,

                                                         

                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                       Lê Thanh Lâm (đã ký)

Nội dung thông báo  Thông báo 46/2012.TDL  Công ty CP Da Tây đô thông báo Quý cổ đông v/v chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

Công văn số 3542/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước v/v chấm dứt tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Da Tây Đô.